اطلاعات آموزشی

می رویند. گیاهان به شکل های مختلف بوته ودرخت دیده می شوند .

قسمت های مختلف یک گیاه عبارتند از: ریشه ٬ساقه وبرگ

وظیفه ریشه : 1-ریشه ها گیاهان را محکم داخل خاک نگه می دارندوآنها رادر مقابل با د مقاوم می کنند.

2- ریشه ها آب و مواد دیگر را از خاک می گیرند.

انواع ریشه : 1- ریشه راست 2- ریشه افشان

گیاهانی که ریشه راست دارند به درون زمین نفوذ می کنندتابه آب برسند. این گیاهان برگ های پهنی دارند. رگبرگ ها در آن ها موازی نیست دانه های آنها دو قسمتی است مثل لوبیا ونخود

گیاهانی که ریشه افشان دارند ٬ریشه این گیاهان درزیرسطح خاک پخش می شود برگ های دراز وباریک دارند رگبرگ های آنها موازی است دانه های آنها یک قسمتی است مثل :ذرت ٬برنج٬خرماوگندم

کاکتوسها هم ٬ریشه افشان دارند. پس ریشه راست ٬برای گرفتن آب از عمق زمین وریشه افشان برای گرفتن آب از سطح زمین مناسب است .

ساقه:ساقه آب ومواد دیگر را از ریشه به برگ ها گلها و نیز شاخه ها می رساند. ساقه گل را روی خود نگه می دارد. ساقه هارا می توان  از نظر اندازه ٬نازکی وضخامت طبقه بندی کرد. ساقه گیاهانی مثل برنج وگندم توخالی است ولی ساقه لوبیا وشمعدانی توپر است.

برگ :تقریبا همه به رنگ سبز هستند ماده سبز رنگ برگها سبزینه نام دارد. برگ برای گیاه غذادرست می کندکه برای این کار به نور خورشید هوا ومواد دیگری که ا زخاک می گیرد نیاز دارد .

گل:بعضی از گیاهان گل دارند.درگل تخم به وجود می آید. گلها را می توان ازنظر تعدادگل برگ وشکل گلبرگ ها طبقه بندی کرد.

دانشمندان گلها را براساس تعدادگلیرگ به دو گروه طبقه بندی می کنند. 1- گلهای  3 یا 6 گلبرگی

2- گلهای 4 یا 5 گلبرگی

دانه : بعضی ازگیاهان دانه دارند.

-         گیاهان گل دار وگیاهان مخروط دار   - گیاهان مخروط دار گیاهانی هستندکه گل ندارند ولی مخروط دارند. دانه تولید می کنندوبه کمک دانه زیادمی شوند.

 

 

-         دانه های مثل برنج ٬لوبیا ٬ذرت وعدس را اگریک روز در آب بیندازیم خواهیم دیدکه پوست بعضی ازآنها به راحتی جدامی شودوبعضی دیگر پوست آنها جدانمی شودکه به واسطه ی همین خصوصیت آنها را طبقه بندی می کنیم.

1-   دانه های یک قسمتی مثل :برنج ٬لوبیا ٬ذرت ٬جو وخرما

2-   دانه های دوقسمتی مثل : لوبیا٬ نخود ٬عدس وباقلا

    بیشتر غذاهای ما از دانه های یک قسمتی است .گیاهانی که دانه های یک قسمتی دارند ساقه ها بندبند      وتو خالی است ولی گیاهانی که دانه های دو قسمتی دارند ساقه های آنها توپر است.

مخروط داران :گیاهان مخروط دار گل ندارند ولی مخروط دارند. این درختان در تمام فصول سال سبز هستند وبرگ ها سوزنی محکم آنها این گیاهان را در مقابل سرما حفظ می کند.دانه های آنها درون مخروطشان است که مخروط ها دوکی شکل هستندواز پولک های فلسی چوبی درست شده اند.دانه های آنها بالدار است که داخل مخروط هاوبین پولکها قرار می گیرند. وقتی مخروط کاج می رسد پولک ها بازمی شوند ودانه ها توسط باد پخش می شوند.

درختان کاج وسرو از درختان مخروط دار هستند. مخروط ها بیشتر به میوه گیاهان شبیه هستند.

دانشمندان گیاهان را به صوررت زیر طبقه بندی می کنند.

گیاهان دانه داربه دو شکل هستند:  1- گیاهان مخروط دار   2- گیاهان گل دار

گیاهان گلدار نیز دو دسته می شوند1- گل 4یا5گلبرگی       2- گل 3یا6گلبرگیدر س زبان فارسی


موضوع: نکته های فارسی

هدف:  آموزش و یادگیری زمان استفاده ازعلائم نگارشی

ردیف     نشانه        نام                     موارد مورد استفاده

   1)     ( (   . ))             نقطه       

  الف)در پایان جمله های کامل خبری یا انشایی مثال:هوا ابری است.

          مثال دیگر:  شاید درک این مسئاله دشوار باشد .

  ب)پس از حرفی که بصورت نشانه ی اختصاربه کار رفته باشدمثال:ابن سینا  

      متولد سال 428 ﮬ  . ش.     2 )   ((  ،))         ویرگول(کاما)     

الف ) میان عبارت ها یا جمله های غیر مستقل که د ر مجموع جمله ی کاملی

   را   تشکیل می دهند.مثال:او باتلاش بسیار ، به مقصود رسید .

   ب)هر جا کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح ،در ضمن جمله یا عبارتی دیگر آورده

   شود.مثال: سهراب سپهری ،  شاعر معاصر ، به نقاشی علاقه فراوانی داشت.                    

   همان جا ،  زیر آن درخت ، نشسته بودم.

   ج)جایی که در مورد چند کلمه اسنادواحدی داده شود.مثال:     فردوسی ، سعدی و حافظ از بزرگان شعر فارسی هستند.              

                                                                   

  د)بین دو کلمه که ممکن است خواننده ،آن ها را با کسره ی اضافه بخواند.مثال:

      پدر  ، حسن را سرزنش کرد.


3)      ((: ))       دو نقطه                        

  الف)قبل از نقل قول: مثال :صاحب نظران آموزشی می گویند شرط درست

   نوشتن ،درست فهمیدن است.

   ب)هنگام بر شمردن اجزای یک چیز:مثال:آثار جلال آل احمدعبارت انداز:                    

  خسی در میقات،مدیر مدرسه،سه تار و....

                                                                

   ج)جلوی کلماتی که می خواهیم  آن ها را معنی کنیم.مثال : نغز : دل کش     4)   ((؟))          علامت سوال                    

  الف)در پایان جمله های پرسشی.مثال:آبا تاکنون کتاب گلستان سعدی 

     خوانده ای؟

                                                              

 ب)برای نشان دادن مفهوم تر دیدیا استهزا: مثال : او نابغه (؟)است .5 )    ((!))        علامت تعجب یا خطاب        

    الف)در پایان جمله ی تعجبی .مثال: عجب روزگاری است !

   ب) بعداز مناد ا . مثال:  خدایا ! مراعفو کن.


 

6 )    «»             گیومه                                  

 الف)سخنی که از جایی یا کسی نقل می شود.مثال: پیامبر (ص)فرمودند:

   «طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است».

                                                            

ب)اسامی وعناوین قبل تاکید.مثال:سعدی« بوستان »را در سال655سرود.     7  (( ؛))      نقطه ویرگول                 

    الف)برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر

  می رسند ولی در یک عبارت طولانی ،با یکدیگر بستگی معنایی دارند.مثال:

  دانش آموز باید درس بخواند ؛ منظم باشدو به سخنان معلم گوش بدهد.

                                                            

  ب)در بیان توضیح ومثال پیش از کلمه های «فرضا»،«يعنی»«مثلا»و...                                   

  مثال:هنگام نگارش بایدخوب دید ؛ یعنی،دقت داشت و هوشیار بود.


 

8 )      ((_))         خط فاصله                    

   الف)در مکالمه ی بین اشخاص داستان ها یا نمایش نامه ها یا ذکر مکالمات  

 تلفنی،  در ابتدای جمله و از سرسطر به جای  نام گوینده.مثال:

                                                                        -کجا بودی؟

                                                                       -کتاب خانه.

                                                                       - چه کتابی انتخاب کردی؟

                                                                                                              تنظیم از چینایی                                                                                                                                                                         + نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ساعت 7:17  توسط   |