اطلاعات آموزشی

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

3-اهداف ضمنی :

1-دانش آموز در مورد خالق و نقاش زیبایی های مخلوقات دنیا  تفکر می کند.

2-ازطریق استفاده درست ازانگشتان دست شکراین نعمت را به جا می آورد.«با دست کار- های خداپسندانه انجام می دهد.»

3-درگروه تقسیم کار می کنند وبارفتارمنظم ودرست دریادگیری همدیگر تاثیر گذارمی شوند.

4-شروع کردن کاربانام خداواعتقاد به مهربانی خدا در آفرینش این همه نعمت برای انسان 

4-اهداف آموزشی کلی :    

دانستنی ها (حیطه شناختی) 

1-دانش آموز جمع با انگشتان دست درمبنای 5 را به جمع اشکال و مواد پیرامونی تعمیم می دهدومفهوم جمع را می فهمد.      

نگرش (حیطه ی عاطفی)

1-جمع انگشتان دست را باعلاقه دنبال می کند.

2- درفعالیت گروهی مشارکت می کند. 

مهارت ها (حیطه ی روانی حرکتی )

1- عددهای بیشتراز 5رابه صورت ترکیبی ازعدد5 ویک عدد دیگر نشان می دهد.

 2-  چوب خط مربو ط به جمع را می سازد.  

  5- اهداف و انتظارات رفتاری :      

ازدانش آموزان انتظار می رود پس از پایان درس بتوانند:

1-نمایش های مختلف اعدادراباانگشتان دست نشان می دهد.  

 2-برای جمع کردن با با قیمانده ی اعداد در مبنای 5 کار می کند.

3-جمع انگشتان دو دست را با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر نشان می دهد.

4-معادل انگشتان دودست درگروه خود چوب خط به نمایش می گذارد.

5- جمع را از مرحله ی دست ورزی ٬تصویری وکلامی  به مرحله ی مجرد انتقال می دهد  وبه راحتی جمع اشکال دیگر راانجام  می دهد.

6-  دانش آموزپس از دیدن فیلم کارهای پری را تکرار می کند.

7-تکالیف ووظایف خود را با میل و رغبت انجام می دهد.

8-به سوالات معلم پاسخ می دهد .

9- مفهوم جمع را در کتاب ریاضی وبرگه ی ارزشیابی عملکردی تمرین می کند.

6-  ویژگی های عمومی  ( دانش آموزان) 

الف)- سن 8-7

ب) –توانایی های ذهنی :

با توجه به دوره های تحول شناختی پیاژه دردوره عملیات محسوس (عینی ) هستندواز طریق تجارب عینی بهتر یاد می گیرند.

پ)- وضعیت جسمی :از نظر جسمی رشد مناسب سن خود را دارند به جز دو نفر که یکی کندی عملکرد اجرایی دارد و دیگری کم بینا می باشد .

ت)- وضعیت اجتماعی : توانایی مشارکت گروهی رادارند وﻣﺴﺋولیت پذیرند. در حفظ اموال خود و دیگران کوشا هستند. ث)- وضعیت اقتصادی : ازلحاظ اقتصای درسطح متوسطی هستند.   

 7-  رسانه        دیتاشو- نی- کتاب - دست- برگه ارزشیابی عملکردی- برچسب- تصویرتم- کبوتر متحرک- اسلاید - فیلم- کارت گروه بندی

8- روش تدریس داستان گویی خلاق - پرسش و پاسخ - نمایش و کار گروهی- تفکر انتقادی- بدیعه پردازی – الگوی یاد سپاری – الگوی یپیش سازمان دهنده – الگوی تداعی   

 9-روش ارزشیابی:

ارزشیابی عملکردی گروهی– ارزشیابی  تکوینی- با استفاده از بازخورد     خودسنجی و ارزیابی معلم

 10- چیدمان کلاس :  کلاس بزرگ و استاندارد است  نور  کافی  دارد  دو پنجره ی آن بهحیاط دبستان بازمی شود در کلاس ابتدای ورودی راهرو دبستان است نیمکت های کلاس به شکل U »  » چیده شده است .

11-شیوه گروه بندی : وقتی وارد کلاس می شوندکارت رنگی به آنها می دهم روی نیمکت ها کارت رنگی هر گروه  چسباند ه  شده است با توجه به رنگها پشت  نیمکت ها قرار می گیرند با توجه به تعدادبچه ها 12 گروه دو نفره خواهیم داشت.

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

مبانی علمی و نظری طرح درس سناریو

با بکار بردن این روش ها به رویکرد فرهنگی و تربیتی برنامه درس ریاضی اهمیت داده ایم و به باسازی مستمر تجربه از راه مهارت های اکتشافی پرداخته ایم و به ساختارشناسی دانش آموزان و سبک های شناختی آنها توجه کرده ایم دانش آموزان کلامی از جزء به کل می رسندودانش آموزان با سبک تصویری از کل به جزﺋیات خواهند رسید و دانش آموزان با سبک دست ورزی که ساختار گرا هستند با لمس ابزارها و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود مفاهیم را درک خواهند کرد .

با پیاده سازی این طرح درس پنج حس کودکان به کار گرفته می شود همچنین کودکان در این سن از راه دیدن نمایش فیلم و داستان بهتر از سایر روشها آموزش می بینند. گانیه در مورد تجزیه و تحلیل کار آموزشی که بابد به شکل سیستماتیک باید انجام پذیرد پیشنهاد کرد که این کاربه طرح وتهیه مواد آموزشی ومراحل آموزشی ومراحل تدریس کمک می کند. مفاهیمی که در این درسن برای دانش آموزان تدریس می گردد باید بصورت عینی باشدچون خردسالان بر تجارب عینی ومستقیم متکی هستند بعد از نمایش فیلم  لازم است کودکان فرصت لازم را جهت تمرین داشته باشند .

  «کتاب روشها و فنون تدریس تالیف دکترداریوش نوروزی دکتر احمد آقازاده دکتر کریم عزت خواه»

  چرا الگوی بدیعه پردازی را انتخاب نمودم ؟

کارل ماگان می گوید:« تصویرهای ذهنی که ما به کودکانمان می دهیم آینده را شکل می دهداین تصویرها به صورت پیش گویی های هستند که به تحقق در می آیند. » این شیوه تدریس باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق و گسترش انگاره های جدید عقلی از طریق توجه به بعد عاطفی و غیر معقول می شود. در بدیعه پردازی به چیزی صورت چیز دیگر را می دهیم و آن را به شکل خلاق توصیف می کنیم واز بین تضادها و توصیف ها به یک توصیف خلاق می رسیم. «سهیلاحاجی اسحاق »

  روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی این روش برای معنادار کردن رویدادها٬  مفاهیم  ٬اصول ٬اشیاء و... است. تفکرانتقادی اندیشیدن درباره شیوه فکر کردن خودمان است تابرای رسیدن به اهداف درهرموقعیتی به صورت موثر بیندیشیم. دانش آموزان با انجام فعالیت هنری ودیدن آنها ٬خود جهان وخالق جهان را بهتر می شناسندوحس زیبا شناختی خود راتوسعه می دهند حواس ٬  تفکر٬  تخیل و هوش آنها تقویت شده استعدادهای درونی وخلاقیتشان شکوفا می شود. قصه ونمایش بیشتر از هوش زبانی وحرکتی – جسمانی استفاده می کنند. ارتباط با طبیعت ومشاهده ی پدیده هایی که هنرمندانه درکنار هم قرارگرفته اند وجلوه های زیبایی این مجموعه ٬ انسان را به حدی از کمال می رساند که درعین مشاهده کثرت ٬به یگانگی حسن وجمال مطلق رهنمون می شود.   یکی ازاهداف آموزش وپرورش ایران تربیت انسان موحد است. (شورای عالی آموزش پرورش 1379 )   قصه گویی در هنر به عنوان یک فرابرنامه ی درسی توان آن را دارد که محور ساماندهی  آموزش دردوره ابتدایی باشد .

 « راهنمای روشهای نوین تدریس از محرم آقازاده » 

الگوی تداعی

ادوین آرگاتری استاد روانشناسی دانشگاه واشنگتن از جمله محققانی است که در زمینه یادگیری مجاورتی به پژوهش وتحقیق پرداخته است اودرتحقیقات خود اشاره به پیوندی دارد که بین دو رویداد در اثر مجاورت صورت می گیرد واین اساس ترین شکل یادگیری است. وهرپاسخ می تواند برای پاسخ  بعدی محرک لازم را تدارک ببیند ودانش آموز با فرمان معلم به انجام فعالیت می پردازد.«حسن امیرتیموری از کتاب الگوهای تدریس وکاربرد آنها در آموزش» 

  روش الگوی نمایشی

فراگیر در صحنه یادگیری حضور فعال دارد و با شنیدن ٬گفتن ٬ و دستکاری وارد فعالیت درامریادگیری می شوند برونر در کاربرد نظریه یادگیری می گوید :یادگیرنده راباید باﻣﺴﺋله روبه رو کرد تا اجزاء ارتباطی ﻣﺴﺋله را با هوشیاری ارتباط دهد وبه اصل وقاعده ویا حل ﻣﺴﺋله برسد. برونر به انگیزه  درونی  یادگیرنده  اهمیت  یشتری می دهد  به عقیده  او یادگیری  باید  موجبات رضایت   خاطریادگیرنده را فراهم نماید.

  الگوی پیش سازماندهنده بر اساس نظریه یادگیری معنی کلامی meaningful verbal learning تدوین شده است.

آزوبل  دراین نظریه معتقد بود  نیاز نیست معلم در دانش آموزان ایجاد علاقه نماید بلکه خود یادگیری باعث علاقه مندی به ادامه یادگیری خواهد شد. ساﺋق شناختی یک انگیزه درونی دریادگیرنده است یادگیری باعث به وجود آمدن ساﺋق شناختی می شود وساﺋق شناختی به نوبه خود باعث افزایش یادگیری وپیشرفت آن می گردد این دو باهم رابطه علت و معلولی دارند .

  الگوی تشریک مساعی دریادگیری ( یادگیری در گروه های دونفری وبیش تر )

اگر کوشش فردی در گروه هماهنگ باشد حاصل عمل گروه مطلوب خواهد بود . جان دیویی می گوید: مردم سالاری  مدل اصلی یادگیری اجتماعی وآموزشگاهی است هربرت ثلن این نظریه را عمل کرده  وگسترش داده است تحقیقات شلو مو شاران نیز این الگوی بسیار پر قدرت ٬ پیچیده وگسترده را تایید می کند.  معلم به دانش آموزان کمک می کند تااطلاعات لازم رابه دست آورند وآنها راسازمان دهند ودرنتیجه یاد بگیرند این الگو در هر سنی برای یادگیرندگان مفیدومناسب است.

       پرسش وپاسخ که به روش سقراطی نیز مشهور است  چون او در زمان خود به بحث وگفتگو بامردم می پرداخت وباپرسیدن سوالاتی به آنها بوی حقیقت را می نمایاند درکاربرد صحیح این روش دانش آموز اعتماد به نفس پیدامی کند وراه صحیح تفکر واندیشه را یاد می گیرد وبرای پرسش وپاسخ خودراآماده می سازد دراین روش اگربهدانش آموز فرصت فکر ویادداشت کردن داده شود ومعلم تنها کسی نباشد که جواب های صحیح وغلط را معین می کند می در تدریس بعضی ازدروس استفاده کردوباطرح سوالات مناسب دردانش آموزان ایجادانگیزه کرد وآنهارابه تفکر استدلالی مجهز کرد وبه مرور زمان ورزیده شوند وبااندیشه ی استقرایی به نتایج علمی برسند.

  منابع :

1- شکوفایی خلاقیت کودکان آ مابلی ٬ ترزا  ترجمه ی حسن قاسم زاده وپروین عظیمی  نشر دنیای نوچاپ دوم 1377

2- یادگیری مشارکتی  اسکات جوانا وهمکاران ترجمه محمد امینی ومنصور مرعشی انتشارات مدرسه چاپ دوم 1379

3-کتاب روشها وفنون تدریس تالیف دکتر داریوش نوروزی –دکتراحمد آقازاده –دکتر کریم عزت خواه  چاپ سوم 1376انتشارات متون درسی

  4-راهنمای تدریس (فنون ومهارت ها) مولف سید حشمت اله مرتضوی زاده ویراستار دکتر حسن    ملکی  چاپ سوم 1389 اتشارات عابد

5 - ارزشیابی توصیفی (ابزارها وروشها ) مولف جوادیارعلی چاپ اول 1389  چاپ هشت بهشت

6 - ارزشیابی کیفی توصیفی درکلاس درس مولف دکترمحمد حسنی چاپ اول 1387 انتشارات عابد

7 - راهنمای روشهای نوین تدریس مولف محرم آقازاده 1384 انتشارات آییژ

8 – روش شناسی تدریس مولف رضا رحال زاده 1375نشرترمه

9- طراحی فعالیت های آموزشی مولف حسن شعبانی 1383نشر عابد

10 – سی دی های آموزشی همسو سازی با درس ملی  

  پیوست :

1- فهرست وارسی گروهی

2- آزمون عملکردی کروهی

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:7  توسط   |